Harry Simpson (1934-2007)

Harry Sımpson dechı̨ta deèzhǫ, nàzè, łıwe k’alawo eyıts’ǫ edzoò k’ele ı̨̀le. Wekǫ̀ta gha ası̀ı łǫ k’e wheda ı̨lè eyıts’ǫ Tłı̨chǫ gha ndè ghǫ neyàetı eyıts’ǫ whacho ndèts’ǫ̀ k’aòwo gı̨lı̨ gha ǫhdaà dehkw’e sıı xè ɂaı̀t’ı̨ ı̨̀le.

Harry Chekoa elı̨ hò, ǫhdaà whaèdǫ gondı t’à gogende nındè nezı̨ ehkw’ǫ ı̨̀le. Ǫhdaà elı̨ ajà hò, whaèdǫ gondı t’à done xè godo ajà eyıts’ǫ done naòwo t’à done ts’ǫ̀ gode. Harry Tłı̨chǫ gıts’ǫ etǫ k’è chekoa goxè elà t’à whaèdǫ tı̨lı̨ goxè ɂaet’ı̨. Etǫ k’e k’egede hò, wegondı gohłı̨ weghǫ Chekoa xè gode. Harry Sımpson ats’ǫ whaèdǫ gondı t’à ełets’ehkw’ǫ ha nı̨wǫ t’à whaèdǫ gondı t’à eyıts’ǫ done naòwo t’à chekoa xè gode wet’à ı̨da gogha weòt’ı̨ gıxè nezı̨ hoòɂǫ ha nı̨wǫ t’à whaèdǫ gondı t’à chekoa xè godo.

Dıı ı̨ła hotı goxè hoòɂǫ xè ǫhdaà goxè egenda t’ıı̀, ekoòt’ıı̀ chekoa whaèdǫ gondı hoghàgets’ehtǫ dè nezı̨ą.

Harry Simpson was raised on the land, hunting, fishing and trapping. He served in many leadership positions in his community of Gamètì and was an elder advisor for the Tłı̨chǫ land claim and self-government agreement.

As a child Harry listened carefully to elder’s stories. When he grew to be an elder, he worked hard to pass on his stories and traditional knowledge. Harry led youth on many canoe trips following ancestral Tłı̨chǫ trails, telling stories at special sites along the way. Harry Simpson was a man who shared stories to bridge generations, cultures and to bring forth a new vision for the future of his people.  from the Prince of Wales Northern Heritage Centre Exhibit - Yamǫ̀ria

Title Size: