Tłı̨chǫ Prayer Book

Two Tłı̨chǫ k'ę̀ę̀ Yats'ehti (Tlicho Prayer) Books  by the Tłı̨chǫ Community Services Agency: 

Età Weza Tsı̨ - Età Weza Tsı̨ yedàiyeh nezı̨ı̨ tsı̨, wı̨zı̀ t'à hotiè kǫǫt'e nı̨dè.

Sign of the Cross - In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen